All episodes

בשנים האחרונות מורגש בצה"ל גל חדש של כתיבה על ידי קצינים ומפקדים בכירים. חלק משמעותי מהכתיבה מתאפיין במהלך של בחינה היסטורית התפתחותית־ביקורתית, אותה מציגים הכותבים ככלי להגדרת פער...

במאמר זה הכותב מבקש להסביר כיצד חיל האוויר האמריקאי, עתיר המשאבים ובעל הניסיון המבצעי המוצלח כל כך בתחום קרבות האוויר ממלחמת העולם השנייה ומלחמת קוריאה, הגיע למשבר כזה במלחמת ווייט...

במפקדות שעוסקות בהפעלת כוח, ניכר פער בין ההערכות והתובנות שאליהן מגיעים גנרלים, ובין התוכניות המבצעיות בפועל. בעיה זו נובעת מכשלים בתהליכי יצירת משמעות שמתקיימים אצל מפקדים ומפקדות...

  אסטרטגיית ההיסט (Offset) השלישית של ארה"ב הוכרזה ב־2014 ע"י שר ההגנה דאז אשטון קרטר כמענה לשחיקת העליונות הטכנולוגית האמריקנית הצבאית, עליה נשען הצבא האמרי...

בשנים אלו, בצה"ל היום קיים מתח והתנגשות עקב שוני בין דור ה"בייבי בום" ודור הד הבכיר, לבין דור ה "הדור הרשתי", שנמצא בדרגות הנמוכות. התכונות ההיררכיות של דור ה-X, שעיצבו את הסביבה ה...

אחד מעמודי התווך של הביטחון הלאומי היא שיטת השירות הצבאי – הנדרשת לאזן בין צרכים ואילוצים שונים ברמה הצבאית וברמה החברתית־לאומית. לשם כך נדרשת לצבא אסטרטגיית כוח אדם, שתכווין בניין...

המאמר עוסק במבט היסטורי על אתגרי כוח האדם שעימם התמודד צה"ל בשנים שלאחר מלחמת העצמאות ובדרכי התמודדותו איתם. חלקו הראשון של המאמר מתאר בהרחבה את אתגרי כוח האדם שעימם התמודד צה"ל בא...

המאמר מתאר את התפתחות האתגר של צה"ל בנושא לחימה במעגלים רחוקים ואת יכולת הפעולה בהם ומציע חלוקה עקרונית לשלוש תקופות מרכזיות. הכותב מציע כי החסם לפיתוח יכולת ייעודית לפעולה במעגל ש...

"השפל הגדול" עשוי להוות רפרנס היסטורי מלמד להתנהגות עולם במיתון עמוק פוסט-קורונה. בשנים אלה בחרו הדמוקרטיות להתמקד בנושאי פנים. מדיניותן לפיוס והפיגור במרוץ החימוש מול גרמניה ויפן ...

« Newer Episodes Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App